Ambassade van België in Jordanië
Home Consulaire diensten Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Het nut van uw inschrijving

Sedert het in voege treden van het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot het gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de consulaire bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op de Belgische consulaire identiteitskaart, paspoort of ingeschreven worden op de Belgische stemregisters. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong

Het is belangrijk uw dossier steeds up-to-date te houden. Bijvoorbeeld, met oog op een mogelijke terugkeer naar België, verhuis naar een ander land, om uw kinderen de Belgische nationaliteit te laten behouden, om uw gegevens van het Rijksregister te actualiseren, en zodat de Ambassade u kan contacteren indien nodig om u praktische informatie door te sturen. Na uw inschrijving is het dus aangeraden het consulaat-generaal op de hoogte te brengen i.v.m. iedere verandering van burgerlijke stand, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Raadpleeg onze Privacy Statement.

Vóór uw vertrek 

Vestiging van gewone verblijfplaats in het buitenland 

Elke Belg die zijn gewone verblijfplaats in het buitenland wil vestigen, moet hiervan ten laatste de dag vóór zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Het gemeentebestuur geeft dan een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters af. Op basis van een bewijs dat u zich hoofdzakelijk en legaal in het buitenland gevestigd heeft (kopie verblijfsvergunning, attest van woonplaats van lokale autoriteiten, ...) en een aantal andere documenten kunt u zich vervolgens laten inschrijven op het Belgische beroepsconsulaat dat bevoegd is voor uw nieuwe gewone verblijfplaats. U neemt best vooraf contact op met het Belgische beroepsconsulaat om na te gaan over welke andere documenten het precies gaat.

Fiscale gevolgen

Zodra een persoon afgeschreven is uit de Belgische bevolkingsregisters, verandert zijn fiscale toestand. 

De Belgische fiscale reglementering is zeer ingewikkeld en de fiscale toestand kan bovendien verschillen naargelang de bilaterale of multilaterale verdragen waarbij België partij is. 

De FOD Buitenlandse Zaken verstrekt geen inlichtingen over de fiscale gevolgen van een vertrek naar het buitenland.

 

Voor gedetailleerde informatie:

Verblijfsvoorwaarden

Voor inlichtingen in verband met de verblijfsvoorwaarden voor Belgen in het buitenland (verblijfsvergunning, werkvergunning, ...) dient u contact op te nemen met de ambassade van het land van verblijf in Brussel

Sociale Zekerheid

Voor meer informatie, raadpleeg de pagina Sociale zekerheid

Pensioenen

Voor meer informatie, raadpleeg de pagina Pensioen

Andere vragen

Verdere informatie betreffende wonen in het buitenland kunt u terugvinden op de Federale Portaalsite

Procedure

Noodzakelijke documenten voor uw inschrijving 

 • Het formulier Inschrijving van de ambassade behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend.

  U vult per gezinslid één formulier in, voor minderjarigen gebruikt u dit formulier. Beide ouders ondertekenen het formulier voor de minderjarige.

 • Een bewijs waaruit uw adres blijkt: attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst
 • Een kopie van uw visum van lange duur of uw verblijfsdocument (verblijfsvergunning of lokale identiteitskaart).
 • Kopie van de Belgische identiteitskaart en/of kopie van het Belgisch paspoort.
 • Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen voor de Belgen in het buitenland en eventueel het volmacht formulier. Consulteer de rubriek verkiezingen voor meer informatie
 • Voor registratie van de niet-Belgische gezinsleden die op uw adres wonen gebruikt u dit formulier​
 • Bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, Model 8:
  -Indien u vanuit een ander land komt en daar reeds ingeschreven was in de consulaire registers hebben wij het “model 8” niet nodig.
  -Deed u dit niet bij uw vertrek en u bent reeds in het buitenland, dan kunt u uw schrapping per brief aanvragen bij de gemeente.
Indienen van uw inschrijvingsdossier 

Uw inschrijvingsdossier kan, naar keuze, op één van de volgende drie wijzen worden overgemaakt:

 1. Online via e-Consul, onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
  • Belg zijn
  • niet (meer) ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • beschikken over een geldige en geactiveerde Belgische eID
  • uw PIN-code kennen en in het bezit zijn van een kaartlezer.
 2. Per e-mail naar amman@diplobel.fed.be. Gelieve de documenten in pdf-formaat over te maken (één bestand per document), erop lettend dat de mail niet meer dan 5 megabite zwaar is.
 3. Op afspraak het dossier komen afgeven (amman@diplobel.fed.be).

Van zodra een volledig dossier ontvangen is, zal de inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters plaatsvinden binnen de 14 werkdagen.

 

Opgelet!

Indien u al lang niet meer in een Belgische gemeente of op een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingeschreven was, dan moeten we eerst nagaan of u de Belgische nationaliteit nog steeds bezit. Dit kan uw inschrijving vertragen en bijgevolg zal het verkrijgen van een identiteitskaart, een paspoort of enig ander officieel document eveneens vertraging oplopen.

Eens ingeschreven wordt u verzocht het Belgische beroepsconsulaat steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier aangifte van adreswijziging gestaafd met de nodige bewijsstukken (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst).
 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering.
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling.
 • Elke verandering van nationaliteit door middel van een authentiek stuk/attest afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit.
 • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

Het Belgische beroepsconsulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken.

 

Schrapping uit de consulaire registers

Als u definitief terugkeert naar België of naar een ander land verhuist, dan dient u uw vertrek vooraf schriftelijk te melden bij de Ambassade

Terugkeer naar België:

Wanneer u naar België terugkeert en u zich inschrijft in de bevolkingsregisters van de gemeente wordt u automatisch geschrapt uit onze consulaire registers. U vindt ook nuttige informatie over terugkeer naar België op de federale portaalsite.

 

Verhuis naar een ander land:

Indien u zich inschrijft in een diplomatieke of consulaire post in een ander land, worden de consulaire registers eveneens automatisch aangepast.